เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

โพสต์ใน การบริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยในต่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน”

โดยคุณกิจ อาจารย์อัปสร อินทิแสง และผศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร

ณ ห้อง KM  อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30น.

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, การวิจัย, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558  เริ่มเวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น