KM : ทักษะการเขียนเค้าโครงการเสนอการวิจัย

สิ่งที่นักวิจัยต้องทราบในการเขียนเสนอขอทุนวิจัย

1.นโยบายของแหล่งทุน นักวิจัยจะต้องทราบแนวนโยบายของแหล่งทุนว่ามีเงื่อนไขใดบ้างในการให้ทุน
2.วิธีการให้คะแนน มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการให้คะแนน ต้องเขียนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้คะแนนมาก
3.ข้อผูกพัน เมื่อได้ทุนแล้วจะต้องมีข้อผูกพันอะไรบ้าง

ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนนั้นหากมีช่องทางพิเศษอื่นๆ เช่น รู้จักกับบุคลากรภายในแหล่งทุน จะทำให้เราทราบข้อมูลได้รวดเร็ว ทันเวลา และเป็นผลดีต่อการนำเสนอโครงการอีกทางหนึ่ง

แหล่งทุนมีหลายแหล่ง เช่น วช., สกว., ม.อบ., สกอ., กระทรวงวิทย์ฯ เป็นต้น นักวิจัยจะต้องสืบค้นเข้าไปหาแหล่งทุนเพื่อศึกษาถึงข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน และแนวนโยบายของแต่ละแหล่งทุน ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆ เช่น บางแหล่งทุนต้องการโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศในปัจจุบัน จึงให้คะแนนแก่นักวิจัยที่เสนอโครงการในแนวนี้มาก ทุนวิจัยจึงสูงตาม เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดิม บางแหล่งทุนจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมเป็นหลัก ถ้ามีผลกับสังคม หรือส่วนรวมมาก คะแนนจะได้มาก ซึ่งนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดการให้คะแนนได้จากเว็บไซต์ของแหล่งทุนนั้น ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนแบบใหม่ จะมีรายละเอียดแยกย่อยแตกออกมามากมาย มีความละเอียดมากขึ้น เช่น เรื่องที่เร่งด่วนต่างๆที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลไกของชาติ แนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศจะได้คะแนนมาก หรือเป็นเรื่องที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ชาวบ้าน เมื่อนำผลการวิจัยไปปรับใช้ จะได้คะแนนมาก

การเขียนโครงการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. โครงการวิจัยชุด คือ โครงการที่ทำต่อเนื่องกัน หรือทำเรื่องเดียวแต่ต่อยอดไปเรื่อยๆ ทำวิจัยหัวข้อเดียว ข้อดีคือได้งบซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือในการทดลองเพียงพอ ได้งานที่ต่อเนื่อง ข้อเสีย คือ งบอาจไม่พอในช่วงสุดท้าย ต้องบริหารงบให้รอบคอบ

2. โครงการวิจัยเดี่ยว คือ โครงการที่นักวิจัยหนึ่งคนเสนอได้หลายเรื่อง ไม่จำเป็นต้องวิจัยในเรื่องเดียวกัน เปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆ

ตัวอย่าง แนวนโยบาย และเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจาก วช.

- แบบฟอร์มและรายละเอียดต่างๆ สามารถ Download ได้ที่ www.nrct.go.th เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)และยังมีแหล่งทุนอื่นๆอีมากมาย สามารถสืบค้นได้ตามเว็บไซต์ต่างๆ

 

ข้อเสนอแนะสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเขียนโครงการขอทุนการวิจัย ต้องทำโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงโอกาสจะได้ทุนมีมาก และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการร่วมกัน เกิดเครือข่ายในงานวิจัยเพิ่มขึ้นและในการเขียนผลการวิจัยควรเขียนขอบคุณแหล่งที่ให้ทุนในการทำวิจัยด้วย และสำหรับแนวโน้มในการให้ทุนการวิจัยในอนาคต เป็นไปได้ทั้งโครงการที่เป็นวิชาการ และที่เกี่ยวกับชุมชน ขึ้นอยู่กับแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ

This entry was posted in การวิจัย, กิจกรรม KM. Bookmark the permalink.

Comments are closed.