KM : การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน

สกัดความรู้จากกิจกรรม KM
หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน”
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ณ ห้อง KM อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

This entry was posted in การวิจัย. Bookmark the permalink.

Leave a Reply