KM : เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

สกัดความรู้ KM เรื่อง

เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

This entry was posted in การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply