เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF” ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย

This entry was posted in การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply