KM : การตีพิมพ์งานวิจัยต่างประเทศ

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยต่างประเทศ”

โดยคุณกิจ ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์,รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ และศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

ณ ห้อง KM  อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-15.30น.

 แนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศ

 

  1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ควรเริ่มต้นจากการทำงานวิจัยที่น่าสนใจก่อน
  2. โจทย์วิจัยสามารถเริ่มต้นจากการนำผลงานวิจัยจากระดับปริญญาโทหรือเอกมาต่อยอด
  3. หากผู้วิจัยยังไม่มีผลงานวิจัยควรเริ่มต้นจากการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน กรณีที่มีผลงานอยู่แล้วให้พิจารณาคุณภาพของผลงาน ซึ่งมีสังเขปดังนี้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การตั้งโจทย์วิจัยที่เหมาะสม) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องน่าเชื่อถือของการอภิปรายเชิงวิทยาศาสตร์ คุณภาพของรูป กราฟ แผนภาพทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
  4. ผู้วิจัยต้องยอมรับการตอบปฏิเสธ (reject) บทความที่ส่งตีพิมพ์ และไม่ควรวิตกกังวลหากผลงานถูกปฏิเสธ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากโจทย์วิจัยไม่น่าสนใจ ไม่ทันสมัย แก้ไขได้โดยการหมั่นศึกษาบทความวิจัยอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาโจทย์วิจัยที่ทันสมัย
  5. การเขียนบทความวิจัยสามารถยกระดับขึ้นได้ ขอให้หมั่นลงมือเขียนโดยเริ่มจากการเขียนบทความสั้น ๆ พยายามใช้รูปประโยคไม่ซับซ้อน  ใช้บริการ Editor ตรวจแก้ไข เลือกตีพิมพ์วารสารที่เชื่อถือได้
  6. เนื้อหาที่ใส่ลงในบทความขอให้เชื่อมโยงกัน สามารถตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ได้ อย่าเครียดกับการเขียนภาษาอังกฤษ ถ้าเขียนไม่ได้อาจลองร่างเป็นภาษาไทยก่อน ก่อนลงมือเขียนต้องวางแผนงานไว้ก่อนว่าจะเขียนอะไรบ้าง
  7. หากบทความต้องแก้ไขตามที่ reviewer เสนอแนะก็ควรแก้ไขตามที่ reviewer เสนอ
  8. การมีนักศีกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกจะช่วยให้การทำงานวิจัยง่ายขึ้น
  9. การตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาให้นักศึกษาเป็นชื่อแรก
  10. สิ่งสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ ในงานทางวิทยาศาสตร์อย่าคัดลอกงานคนอื่น และอย่าดัดแปลงข้อมูล
This entry was posted in บทความโดยสมาชิก. Bookmark the permalink.

Leave a Reply