KM : การวิจัยในชั้นเรียน

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียน”
โดยคุณกิจ ดร.สุภาพร พรไตร,อาจารย์นิภาพร คำหลอม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร ภาควิชาเคมี
ณ ห้องKM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30-15.30น.

การเขียน Action to Research สามารถเขียนใน มคอ.5 แล้วพยายามดำเนินการตามที่เขียน

เหตุผลสำหรับคนที่ยังไม่ทำวิจัยในชั้นเรียน คือ

1. เพิ่งเข้ามาบรรจุ

2. ยังไม่มีเวลาทำ

3. ทำแล้วแต่ยังไม่ครบกระบวนการ/ขั้นตอน และไม่มีการบันทึกตัวเลข

วิจัย มี 2 อย่าง ดังนี้

1. วิจัยเพื่อแก้ปัญหา

2. วิจัยเพื่อพัฒนา

การวิจัยที่ดีควรมองแค่ในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยแก้ไขทีละประเด็น และมีการจัดลำดับความสำคัญก่อน – หลังในการแก้ปัญหาด้วย

อ.ศักดิ์ศรี : ควรยึดข้อมูลปัญหาในการดำเนินการทำวิจัย แล้วหลังจากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนงานวิจัย

อ.ช่อทิพย์ : มี Work Sheet ทำในห้อง มีวีดิโอให้ดูและฝึกทำ แล้วดูพัฒนาการ/วิธีการเขียน

การวิจัยในชั้นเรียนควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. มองปัญหา

2. จัดลำดับความสำคัญ

3. วิธีการแก้ปัญหา

4. เครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหา

5. การนำไปใช้

6. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

การวิจัยในชั้นเรียนเริ่มอย่างไร

1. เริ่มได้ทันทีที่ต้องการ เพราะทุกคนสอนและมีข้อมูลอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้เขียนผลออกมาเท่านั้น

2. หาเครื่องมือในการการเก็บข้อมูล และรายงานผล

3. ควรมีรูปแบบที่คนอื่นสามารถนำไปใช้ได้ หากต้องการนำผลไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

4. หน่วยงานควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการทำวิจัยในชั้นเรียน เช่น อาจทำวิจัยในชั้นเรียน 1 วิชา/หลักสูตร โดยระบุไว้ในมคอ.5 เป็นต้น

 

This entry was posted in การวิจัย, กิจกรรม KM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply