เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558  เริ่มเวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

This entry was posted in การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply