เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “กลยุทธ์การก้าวเข้าสู่นักวิจัยรุ่นใหม่”  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

 

คุณกิจ ดร.เชิดศักดิ์ บุญจอมชัย  ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

 

This entry was posted in การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply