ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “วิจัยในชั้นเรียน”  ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131 อาคารวิจัย

คุณกิจ ดร.สุภาพร พรไตร  อาจารย์นิภาพร คำหลอม และผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

This entry was posted in การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply