KM : กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” โดย รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 24 เมษายน 2557  เวลา 13.00-15.30น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

 

อัตลักษณ์   หมายถึง  ลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนหรือโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

หมายถึง การคิดและทำอย่างเป็นระบบ คิดและทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

สร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่

สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน

สำนึกดีต่อสังคม หมายถึง จิตใจระดับเหตุผล ทำให้เกิดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆ โดยเลือกแล้วว่าจะทำหรือปฏิบัติอะไรก็ตามในทางที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

แนวทางการสอดแทรกอัตลักษณ์ในการเรียนการสอน

ด้านสร้างสรรค์

1)      ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการสอน เช่น D4L+ , facebook

2)      ระหว่างเรียนตั้งโจทย์ให้เด็กคิดหาอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับ

3)      กระตุ้นให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์ และพูดสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน

4)      นำความสามารถพื้นฐานของนักศึกษามาใช้ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาทำวีดีโอแอนนิเมชั่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการ โดยชิ้นงานเหล่านี้สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้

5)      พานักศึกษาไปทำกิจกรรมกับชุมชน ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอแนะชุมชน ให้แนวปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชน

6)      เมื่อทำกิจกรรมเสร็จร่วมกันอภิปรายกับนักศึกษาถึงประโยชน์จากกิจกรรม ให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับหัวข้อวิชาที่เรียน ให้นักศึกษาฝึกคิดจากทฤษฎีไปเป็นการปฏิบัติจริง

7)      ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางหากอุปกรณ์เครื่องมือมีจำกัด สภาวะแวดล้อมที่จำกัด โดยเน้น Low cost

ด้านสามัคคี

1)      แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม คิด ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

2)      ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มผลิตผลงานชิ้นใหม่ ลงมือทำร่วมกัน

3)      ปรับรูปแบบการเรียนการสอนลดชั่วโมง lecture ลง เพิ่มกิจกรรมแบ่งกลุ่มจัดทำใบงาน และอภิปรายโครงการ

4)      เมื่อแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมแล้ว กลุ่มที่เสร็จก่อนและทำได้ดี ให้ลงไปช่วยกลุ่มที่อ่อนกว่า

ด้านสำนึกดีต่อสังคม

1)      ให้ความสนใจนักศึกษารายบุคคล เข้าในสภาพอารมณ์ของนักศึกษา และหาทางแก้ไข เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

2)      สอนการดำรงชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ และมารยาททางสังคม เช่น ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา แต่งกายถูกกาลเทศะ การรู้จักให้

3)      มองหาจุดดีของนักศึกษาในแต่ละกิจกรรมที่ทำ ชมเชยนักศึกษาให้ทราบจุดดี และเสนอแนะจุดที่ควรปรับปรุง

4)      ยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ปฏิบัติดี

5)      ฝึกให้นักศึกษารับผิดชอบต่อสังคม เช่นสังคมในห้องเรียน การมาเรียนตรงต่อเวลา การลอกงานหรือลอกการบ้านกัน

6)      ตั้งกฎกติกาก่อนเริ่มเรียน ระหว่างเรียนสอดแทรกจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ หลังเรียนประเมินผลและลงโทษนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่วางไว้ร่วมกัน

 

แนวทางการสอดแทรกอัตลักษณ์ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1)      สร้างความรู้ความเข้าใจ ความหมายของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2)      สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งเรื่อง ความสร้างสรรค์ สามัคคี และสำนึกดีต่อสังคม

3)      กิจกรรม/โครงการที่เขียนต้องมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

4)      ประเมินผลกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องมือที่ใช้วัดความสำเร็จ : แบบประเมิน (ควรประเมินหลังกิจกรรมทันที)

2.แนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งความรู้อื่น

- จัดกิจกรรม/โครงการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

- [DOC] วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) – ส พ ป.บุรีรัมย์ เขต 2

202.143.147.252/news-br2/file…/document_7920130713104733.doc‎

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา … กิจกรรมจิตอาสา การพัฒนาโครงงานคุณธรรมสำนึกดี กิจกรรมวิถีพุทธ … เช่น ความสามัคคี มีน้ำใจ กตัญญูต่อสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่น ในการทำงาน ความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยต่อตนเอง …

 

3. สรุปแนวปฏิบัติที่ดี

- ควรมีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสนับสนุน 3 ส (สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม) ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

- มีการประเมินเพื่อวัดความสำเร็จ

- สามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการกำหนดให้มีกิจกรรมภายในห้องเรียน

- ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันการศึกษา และสังคม และต่อการเรียนรายวิชานั้นๆ

 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

1. ส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่ภาควิชา โดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกข้อความ

2. ส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่คณะ/หน่วยงานภายนอก โดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกข้อความ

3. ลงแนวปฏิบัติที่ดีในเว็บไซต์ KM คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

This entry was posted in การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply