KM: เทคนิคการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม KM หัวข้อ  การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาปฏิบัติการ
วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
คุณกิจ  : อาจารย์ธนาตย์ เดโชชัยพร รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1)      สายวิชาการ (อาจารย์ -> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -> รองศาสตราจารย์ -> ศาสตราจารย์)

2)      สายสนับสนุนวิชาการ (ปฏิบัติงาน -> ชำนาญงาน -> ชำนาญงานพิเศษ , ปฏิบัติการ -> ชำนาญการ -> ชำนาญการพิเศษ ->เชี่ยวชาญ -> เชี่ยวชาญพิเศษ)

สายวิชาการสามารถดำเนินการเส้นทางความก้าวหน้าได้เลย
สายสนับสนุนวิชาการจะต้องรอหน่วยงานวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน

ทำไมต้องขอเลื่อนระดับ

1)      เพื่อตัวเองและครอบครัว

2)      เงินเดือนตันหากได้เพิ่มเงินเดือนจนถึงระดับขั้นสูงแล้ว

 

เงินประจำตำแหน่ง ® เงินเพิ่มเติมจากเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา เภสัชกร แพทย์)

1)      ระดับชำนาญการ เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท/เดือน

2)      ระดับชำนาญการพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท/เดือน

3)      ระดับเชี่ยวชาญ เงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท/เดือน

4)      ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท/เดือน

เงินประจำตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ (จะได้รับเมื่อได้ถึงระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ)

1)       ระดับเชี่ยวชาญ เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท/เดือน

2)       ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท/เดือน

*ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้รับค่าตอบแทน 2 เท่า นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น วิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ จะได้รับ เงินประจำตำแหน่ง 5,600 x 2 =  11,200 บาท/เดือน

*ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้รับค่าตอบแทน 2 เท่า นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น วิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ จะได้รับ เงินประจำตำแหน่ง
3,500 x 2 =  7,000 บาท/เดือน การจะเลื่อนระดับได้แสดงว่าต้องเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อองค์กร

เหตุผลที่จะเลื่อนตำแหน่งไม่ได้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปี 2555 หมวดที่ 3 การกำหนดระดับตำแหน่ง ข้อ 5 การกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งใดให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นต้องสอดคล้องกับกรอบตำแหน่งและแผนอัตรากำลังที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556

หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง

ต้องมีคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความยุ่งยากของงาน ความรู้และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

1)         คณบดี/ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                           ประธาน

2)         ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน                                                                       กรรมการ

3)         หัวหน้างาน/ฝ่าย/ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/ประธานหลักสูตร                             กรรมการ

4)         หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก/วิทยาลัย                                    กรรมการและเลขานุการ

5)         บุคลากรของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลคลในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ต้องมีคณะกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1)      อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย                 ประธาน

2)      คณบดี/ผู้อำนวยการ  จำนวน  3 คน                                กรรมการ

3)      ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน                                                    กรรมการ

4)      ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                       กรรมการและเลขานุการ

5)      ตำแหน่งบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่                                  ผู้ช่วยเลขานุการ

เอกสารแบบประเมินค่างานที่ต้องใช้ในการขอเลื่อนระดับที่ต้องศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)      แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แบบ ม.อบ. 1)

2)      แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (แบบ ม.อบ. 2)

3)      แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ม.อบ. 3)

4)      แบบ ประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ได้ใช้วิชาชีพ (แบบ ม.อบ. 4)

แนวปฏิบัติที่ดี

1.แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกลุ่มเป้าหมาย

- ติดตามข้อมูลประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- เขียนภาระงาน หรือกรอกข้อมูลในส่วนที่สามารถทำได้ไว้รอก่อนที่จะยื่นจริง

- เขียนงานที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

- คณะจะต้องมีกรอบในการขอชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

- ในการขอตำแหน่งชำนาญการ หากมีผลงานวิจัย หรืองานเชิงสังเคราะห์ วิเคราะห์ ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณามากยิ่งขึ้น

 

2.แนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งความรู้อื่น

          1.       การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น – กองการเจ้าหน้าที่

www.personnel.psu.ac.th/per12.html
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอกำหนด  แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ 

           2.       การขอตำแหน่งชำนาญการ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

www.eng.psu.ac.th/component/remository/Gerneral-Manager/…/lang,th/
บรรยายพิเศษหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแบบฟอร์ม. (0/2). เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ โดย คุณเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์ และคุณนวพร  เอกสารเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ.

         3.       การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน – KhonKaenlink

www.khonkaenlink.info/ebook/manual.html
คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทุกส่วนราชการ ในทุกกระทรวง ทบวง กรม  งาน การเป็นหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ หรือตำแหน่งทางสายวิชาการ เช่น การเป็นผู้ชำนาญ การ  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของตนเองต่อไป.

         4. [PPT] การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน.ppt

www.insti-research.com/docs/…/การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน.ppt
เอกสารในเชิงคุณภาพที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน  แนวคิดนั้น ๆ หรือมีเนื้อหาสาระ ที่แสดงถึงแนวคิดหลักการ วิธีการ ขั้นตอน ข้อควรระวัง ผลการของการปฏิบัติการ  เอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานของหน่วยงานที่สังกัด …. เหมือนคนจะสวยงามได้อย่างไร ศิลปะต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำนาญ ต้องเขียนบ่อย ๆ.

5. [DOC] แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ …

www.surin.doae.go.th/Agriculture/Agriculture05082553.doc
ขอ
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเกษตรอำเภอ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ …. ประกอบกับวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่  ใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติ. น้อยมาก 

 

 

6.       กองการเจ้าหน้าที่ มก. –> ข้อควรรู้

www.person.ku.ac.th/knows.html
ระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ก.พ.อ.4)  แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม ่ · ข้อบังคับ มก.

 

7. [DOC] และชำนาญการพิเศษของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ – สำนักงานตรวจบัญชี …

personnel.cad.go.th/download/MPsec/1mp_181056.doc
หรือแนวปฏิบัติในการสอบบัญชี / รายงานการสอบบัญชีด้านธุรกิจเงินรับฝาก ข้อสังเกตการสอบ ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ.

ทั้งนี้สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มแบบประเมินค่างานได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=1600000000&cat=909

 

3. สรุปแนวปฏิบัติที่ดี

- วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานของตนเองตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

- เตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าก่อนขอยื่น

 

การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

1. ส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่ภาควิชา โดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกข้อความ

2. ส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่คณะ/หน่วยงานภายนอก โดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกข้อความ

3. ลงแนวปฏิบัติที่ดีในเว็บไซต์ KM คณะวิทยาศาสตร์

4. ลงแนวปฏิบัติที่ดีในจดหมายข่าว Science Insight

This entry was posted in การบริหาร, กิจกรรม KM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply