KM : ตัดเกรด และการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างไร

กิจกรรม KM หัวข้อ  การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการ
วันที่ 24 ม.ค. 2556 ณ ห้องประชุม KM
คุณอำนวย : ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปัญหาที่เจอ

  • สถานภาพนักศึกษาไม่อัพเดท
  • อาจารย์ ผู้จัดการรายวิชาลำบากใจในการติดตามคะแนนจากผู้ร่วมสอน
  • บันทึกคะแนนผิด (ผิดช่อง ผิดแถว ….)
  • การตั้งเกรดต่ำสุดไม่สอดคล้องกับช่วงคะแนน
  • การเลือก TYPE ของรายการคะแนนไม่ตรง
  • ความสับสนกรณี การให้เกรดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
  • การแก้ไขรายการคะแนนหลังจากที่พิมพ์ใบแจ้งเกรด (control code ไม่ตรง)

ฯลฯ

ปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง

  • ประกาศเกรดไม่ทันกำหนด
  • นักศึกษารอผลเกรด เพื่อตัดสินใจลงทะเบียนรายวิชา pre-requisite
  • มีความวุ่นวายในการ  เพิ่ม/ถอน รายวิชา ในเทอมถัดไป

 

เอกสาร

ดาวน์โหลด (PDF, 1.79MB)

ภาพกิจกรรม

This entry was posted in การผลิตบัณฑิต. Bookmark the permalink.

Leave a Reply