KM : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยงานวิจัยสถาบัน

กิจกรรม KM หัวข้อ  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยงานวิจัยสถาบัน
วันที่ 3 ม.ค. 2556 ณ ห้องประชุม KM
คุณกิจ : คุณรัชชนนท์ แกะมา รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

แนวปฎิบัติที่ดีในการเขียนงานวิจัยสถาบัน

1. งานวิจัยสถาบันควรเกิดจากการสร้างกรอบความคิดจากงานประจำ

 • เรื่องเกี่ยวกับ
 • เหตุใดต้องทำเรื่องนี้มีความเป็นมา+ความสำคัญอย่างไร +มีความจำเป็นอย่างไร
 • ทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไร
 • ในเรื่องประเด็นที่จะทำข้อเขียนนั่นเรารู้อะไรบ้าง
 • อะไรที่ยังไม่รู้
 • จัดลำดับการอธิบายในประเด็นอะไรบ้าง
 • มีเค้าโครง โครงร่าง ตัวประกอบของโครงร่างกี่ประเภท มีลำดับอย่างไร
 • ในแต่ละประเด็นมีข้อมูลสารสนเทศจากการอ่านอะไรบ้าง
 • มีการอธิบายโดยการเขียนเป็นลำดับ ตามประเด็นเป็นเช่นไร มีภาพประกอบหรือไม่
 • เขียนแล้วได้อ่านตรวจทานด้วยตนเองหรือไม่
 • ได้ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา สายวิธีปฎิบัติกับผู้อื่นหรือไม่
 • ปรับแก้ บูรณาธิการ ทำรูปเล่ม
 • เผยแพร่ในลักษณะใด

2. กระบวนการใช้ความคิดเกิดจาก ฟัง คิด ถาม เขียน หรือสุจิปุลิ

 • จะเขียนอะไร
 • เขียนให้ใครอ่าน
 • จะบอกอะไร จะอธิบาย รายงาน
 • จะบอก อธิบายในประเด็นอะไรบ้าง
 • รูปแบบของข้อเขียนเป็นเช่นไร
 • รายงานวิจัยมีกี่ส่วน
 • มีลำดับในแต่ละส่วนอย่างไร ประเด็นสำคัญ
 • มีโครงสร้างย่อย อะไรบ้าง
 • โครงสร้างของเรื่องเป็นอย่างไร

3. จะต้องเข้าใจและมีความรู้ในการเขียนเค้าโครงงานวิจัย

4. ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาเขียน

 

ปัจจัยความสำเร็จในการเขียนงานวิจัยสถาบัน

1. ความคิดจะต้องมีการวางกรอบความคิดในการวิจัย

2. การกระทำเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อสารสนเทศ เพื่อนำมาเขียนโครงการ และผลงานวิชาการ

3. มีทักษะทางการสืบค้นข้อมูล รู้จักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

4. มีแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สำรวจ

5. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาในการเขียนงานวิจัย

 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานวิจัยสถาบัน

1.ปัญหาจากการไม่ฝึกปฎิบัติ ขาดครูฝึก ขาดพี่เลี้ยง ขาดผู้ชี้แนะ

2.นโยบายวิจัยไร้รูปธรรมอย่างแท้จริง

3.ไม่มีแรงจูงใจในการทำวิจัย

4.งานวิจัยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

5.ในองค์กรไม่มีการส่งเสริมการผลิตนักวิจัย
เอกสาร

ดาวน์โหลด (PDF, 8.46MB)

ภาพกิจกรรม

 

This entry was posted in การบริหาร. Bookmark the permalink.

Leave a Reply