กิจกรรมที่ผ่านมา

KM : เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ 04/20/2016

สกัดความรู้ KM เรื่อง เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559… Read More

KM : การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ 02/26/2016

สกัดความรู้ KM เรื่อง การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต๊อกสารเคมี วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. โดย ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ… Read More

KM : การวัดและการประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ 02/19/2016

สกัดความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การวัดและการประเมินผล”   รศ.ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ และทีมงานบริการการศึกษา  ณ ห้องKM  ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.… Read More

KM : การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ 06/07/2015

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ”                       โดยคุณกิจ นางศิรดาภักค์ พิทักษา,นางเกษมณี โสภาณเวช และนางพิกุล ยิ่งยง สังกัดสำนักงานเลขานุการ ณ ห้องKM  ชั้น 1 อ… Read More

KM : การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ 04/01/2015

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน” โดยคุณกิจ อาจารย์อัปสร อินทิแสง และผศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร ณ ห้อง KM  อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที… Read More

SlideDeck 2
This entry was posted in บทความโดยสมาชิก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.