Category Archives: การผลิตบัณฑิต

KM : เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

สกัดความรู้ KM เรื่อง เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM : การวัดและการประเมินผล

สกัดความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การวัดและการประเมินผล”   รศ.ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ และทีมงานบริการการศึกษา  ณ ห้องKM  ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF” ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผล” ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น