Category Archives: กิจกรรม KM

KM : เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

สกัดความรู้ KM เรื่อง เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM : การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี

สกัดความรู้ KM เรื่อง การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต๊อกสารเคมี วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. โดย ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ

โพสต์ใน กิจกรรม KM, บทความทั่วไป | แสดงความคิดเห็น

KM : การวัดและการประเมินผล

สกัดความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การวัดและการประเมินผล”   รศ.ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ และทีมงานบริการการศึกษา  ณ ห้องKM  ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM : การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ”                       โดยคุณกิจ นางศิรดาภักค์ พิทักษา,นางเกษมณี โสภาณเวช และนางพิกุล ยิ่งยง สังกัดสำนักงานเลขานุการ ณ ห้องKM  ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-15.30น.

โพสต์ใน การบริหาร, กิจกรรม KM | 52 Comments