Category Archives: การบริหาร

KM: เทคนิคการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม KM หัวข้อ  การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาปฏิบัติการ วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ คุณกิจ  : อาจารย์ธนาตย์ เดโชชัยพร รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  1)      สายวิชาการ (อาจารย์ -> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -> รองศาสตราจารย์ -> ศาสตราจารย์) 2)      สายสนับสนุนวิชาการ (ปฏิบัติงาน … Continue reading

โพสต์ใน การบริหาร, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM : แนวทางการเขียนงบประมาณการวิจัยสถาบัน

กิจกรรม KM หัวข้อ  การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการ วันที่ 31 ม.ค. 2556 ณ ห้องประชุม KM คุณอำนวย : นางนัยนา บัวเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โพสต์ใน การบริหาร | แสดงความคิดเห็น

KM: วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กิจกรรม KM หัวข้อ  วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 17 ม.ค. 2556 ณ ห้องประชุม KM คุณกิจ : อ.ธนาตย์ เดโชชัยพร รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม 

โพสต์ใน การบริหาร | แสดงความคิดเห็น

KM : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยงานวิจัยสถาบัน

กิจกรรม KM หัวข้อ  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยงานวิจัยสถาบัน วันที่ 3 ม.ค. 2556 ณ ห้องประชุม KM คุณกิจ : คุณรัชชนนท์ แกะมา รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แนวปฎิบัติที่ดีในการเขียนงานวิจัยสถาบัน 1. งานวิจัยสถาบันควรเกิดจากการสร้างกรอบความคิดจากงานประจำ เรื่องเกี่ยวกับ เหตุใดต้องทำเรื่องนี้มีความเป็นมา+ความสำคัญอย่างไร +มีความจำเป็นอย่างไร ทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ในเรื่องประเด็นที่จะทำข้อเขียนนั่นเรารู้อะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่รู้ จัดลำดับการอธิบายในประเด็นอะไรบ้าง

โพสต์ใน การบริหาร | แสดงความคิดเห็น