Category Archives: การบริหาร

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์ใน การบริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ”                       โดยคุณกิจ นางศิรดาภักค์ พิทักษา,นางเกษมณี โสภาณเวช และนางพิกุล ยิ่งยง สังกัดสำนักงานเลขานุการ ณ ห้องKM  ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-15.30น.

โพสต์ใน การบริหาร, กิจกรรม KM | 52 Comments

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

โพสต์ใน การบริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : Seven Habits กับการทำงานยุคใหม่

Seven Habits กับการทำงานยุคใหม่ ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “Seven Habits กับการทำงานยุคใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 1 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.30-14.30น. ณ ห้องKM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

โพสต์ใน การบริหาร, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น