Category Archives: การวิจัย

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “กลยุทธ์การก้าวเข้าสู่นักวิจัยรุ่นใหม่”  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย   คุณกิจ ดร.เชิดศักดิ์ บุญจอมชัย  ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ  

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “วิจัยในชั้นเรียน”  ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131 อาคารวิจัย คุณกิจ ดร.สุภาพร พรไตร  อาจารย์นิภาพร คำหลอม และผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : ประสบการณ์การเขียนตำรา

กิจกรรม KM หัวข้อ ประสบการ วันที่ 20 มี.ค. 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ คุณกิจ  : รศ.ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โพสต์ใน การวิจัย, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM : พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรม KM หัวข้อ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ดร.สุภาพร พรไตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13.00-14.30น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  

โพสต์ใน การวิจัย | แสดงความคิดเห็น