Category Archives: การวิจัย

KM : การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน

สกัดความรู้จากกิจกรรม KM หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน” วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ณ ห้อง KM อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

โพสต์ใน การวิจัย | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยในต่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน” โดยคุณกิจ อาจารย์อัปสร อินทิแสง และผศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร ณ ห้อง KM  อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30น.

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, การวิจัย, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น