Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF” ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผล” ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

โพสต์ใน การบริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยในต่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น