Author Archives: ctutiya

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น(Community-Based Research: CBR)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based Research: CBR)ในวันพุธที่ 21  พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องKM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.กาญจนา  ทองทั่ว  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กำหนดการ: 1. 13.00-14.20 แนะนำ และ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2. Break 3. 14.30-15.00  workshop ระดับกลุ่มย่อย เพื่อลองพัฒนาหัวข้อการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่สนใจ 4. 15.00-15.30  แลกเปลี่ยน & … Continue reading

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Comments Off

ขอเชิญเข้าร่วมการติดตามผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการติดตามผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครั้งที่2 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการพูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-14.00น. ณ ห้อง KM สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่คุณสมหญิง(น้องนุ่น) งานบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | Comments Off

KM : ทักษะการเขียนเค้าโครงการเสนอการวิจัย

สิ่งที่นักวิจัยต้องทราบในการเขียนเสนอขอทุนวิจัย 1.นโยบายของแหล่งทุน นักวิจัยจะต้องทราบแนวนโยบายของแหล่งทุนว่ามีเงื่อนไขใดบ้างในการให้ทุน 2.วิธีการให้คะแนน มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการให้คะแนน ต้องเขียนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้คะแนนมาก 3.ข้อผูกพัน เมื่อได้ทุนแล้วจะต้องมีข้อผูกพันอะไรบ้าง ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนนั้นหากมีช่องทางพิเศษอื่นๆ เช่น รู้จักกับบุคลากรภายในแหล่งทุน จะทำให้เราทราบข้อมูลได้รวดเร็ว ทันเวลา และเป็นผลดีต่อการนำเสนอโครงการอีกทางหนึ่ง แหล่งทุนมีหลายแหล่ง เช่น วช., สกว., ม.อบ., สกอ., กระทรวงวิทย์ฯ เป็นต้น นักวิจัยจะต้องสืบค้นเข้าไปหาแหล่งทุนเพื่อศึกษาถึงข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน และแนวนโยบายของแต่ละแหล่งทุน ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆ เช่น บางแหล่งทุนต้องการโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศในปัจจุบัน จึงให้คะแนนแก่นักวิจัยที่เสนอโครงการในแนวนี้มาก ทุนวิจัยจึงสูงตาม เป็นต้น

โพสต์ใน การวิจัย, กิจกรรม KM | Comments Off

ประชาสัมพันธ์หัวข้อKMด้านการวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยที่ยังไม่มีผลงาน และมีผลงาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ทักษะการเขียนเค้าโครงการเสนอวิจัย” ในวันที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 13.30-14.30น. ณ ห้องKM คณะวิทยาศาสตร์  เช่นเคย ท่านจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ และอิ่มอร่อยกับอาหารว่างระดับ VIP จริงๆ…ขอบอก…

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Comments Off