Author Archives: snattapong

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF” ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” โดย รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 24 เมษายน 2557  เวลา 13.00-15.30น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์   อัตลักษณ์   หมายถึง  ลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนหรือโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM : การวัดประเมินผลและการสร้างข้อสอบ

กิจกรรม KM หัวข้อ การวัดประเมินผลและการสร้างข้อสอบ วันที่ 6 ก.พ. 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ คุณกิจ  : ดร.สุภาพร พรไตร อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ O = Objectives (วัตถุประสงค์)   L = Learning (การเรียนรู้) E … Continue reading

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต | 2 Comments