การจัดการความรู้ KM คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากโครงการ UBU SHOW & SHARE 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=34204

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : Seven Habits กับการทำงานยุคใหม่

Seven Habits กับการทำงานยุคใหม่

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “Seven Habits กับการทำงานยุคใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 1 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.30-14.30น. ณ ห้องKM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

โพสต์ใน การบริหาร, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM : กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” โดย รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 24 เมษายน 2557  เวลา 13.00-15.30น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

 

อัตลักษณ์   หมายถึง  ลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนหรือโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

อ่านต่อ

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

เรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรม KM ของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับในรอบปีการศึกษา 2556  ยังมีกิจกรรมให้ท่านเข้าร่วมอีก 2 กิจกรรม ใครสนใจเชิญจับจองที่นั่งด่วนนะครับ รับไม่จำกัดจำนวน : )


โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น