เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558  เริ่มเวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แจ้งเลื่อนกิจกรรม KM วันที่ 12 มี.ค. 2558 ไปเป็นวันที่ 7 พ.ค. 2558 ครับ

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “การนำเสนองานวิจัยปากเปล่าทางต่างประเทศ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558  และหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยต่างประเทศ” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

เริ่มเวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

 

 

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : กลยุทธ์การก้าวสู่นักวิจัยรุ่นใหม่

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “กลยุทธ์การก้าวสู่นักวิจัยรุ่นใหม่”
โดยคุณกิจ ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย และ ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ณ ห้อง KM  อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30-15.30น.

โพสต์ใน การวิจัย, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM : การบริหารจัดการหลักสูตร

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การบริหารจัดการหลักสูตร” โดยคุณกิจ ผศ.ดร.อัญชลี สำเภา และผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ ห้องประชุม Sc.113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30-15.30น.

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น