KM : เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

สกัดความรู้ KM เรื่อง

เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี

สกัดความรู้ KM เรื่อง การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต๊อกสารเคมี

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

โดย ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ

โพสต์ใน กิจกรรม KM, บทความทั่วไป | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี” ในวันศุกร์ ที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 09.30น. – 11.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น