เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

โพสต์ใน การบริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยในต่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558  เริ่มเวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แจ้งเลื่อนกิจกรรม KM วันที่ 12 มี.ค. 2558 ไปเป็นวันที่ 7 พ.ค. 2558 ครับ

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “การนำเสนองานวิจัยปากเปล่าทางต่างประเทศ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558  และหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยต่างประเทศ” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

เริ่มเวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

 

 

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น