ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ ประสบการณ์การเขียนตำรา แนวทางการเขียนบทความวิชาการ

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM: เทคนิคการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรม KM หัวข้อ  การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาปฏิบัติการ
วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
คุณกิจ  : อาจารย์ธนาตย์ เดโชชัยพร รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1)      สายวิชาการ (อาจารย์ -> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -> รองศาสตราจารย์ -> ศาสตราจารย์)

2)      สายสนับสนุนวิชาการ (ปฏิบัติงาน -> ชำนาญงาน -> ชำนาญงานพิเศษ , ปฏิบัติการ -> ชำนาญการ -> ชำนาญการพิเศษ ->เชี่ยวชาญ -> เชี่ยวชาญพิเศษ)

สายวิชาการสามารถดำเนินการเส้นทางความก้าวหน้าได้เลย
สายสนับสนุนวิชาการจะต้องรอหน่วยงานวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน

ทำไมต้องขอเลื่อนระดับ

1)      เพื่อตัวเองและครอบครัว

2)      เงินเดือนตันหากได้เพิ่มเงินเดือนจนถึงระดับขั้นสูงแล้ว

อ่านต่อ

โพสต์ใน การบริหาร, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อเทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น